top of page
c2.png

ORGANIZATION

ผู้บริหารหลักสูตร

พระเมธีวัชรบัณฑิต, ศ. ดร.
(หรรษา ธมฺมหาโส)

ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร
อาจารย์ประจำและผู้รับผิดชอบหลักสูตร

kisspng-rock-dove-columbidae-bird-colombe-white-dove-fly-5aa9c9591c8001_edited.png
c2.png
c2.png
closeup-lotus-petal-isolated-white-background.png
b3_edited.png
S__23019551.jpg

สถานที่เกิด                 15 มิถุนายน 2515 ณ บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ 5 บ้านท่าคอยนาง ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
ตำแหน่งทางวิชาการ     ศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์   เจ้าอาวาสวัดใหม่ (ยายแป้น) แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ปัจจุบัน               วัดใหม่ (ยายแป้น) แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
สถานที่ทำงาน             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
การติดต่อ                  โทรศัพท์ 035-248098

                                 E-mail: hansa_d@hotmail.com
การศึกษา

ก. การศึกษาทางธรรม
1) เปรียญธรรม 6 ประโยค (ป.ธ. 6)
2) นักธรรมชั้นเอก (น.ธ.เอก)

ข. การศึกษาทางโลก
1) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่จบการศึกษา 2541 วุฒิที่ได้รับ พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) สาขาวิชา ปรัชญา
2) สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่จบการศึกษา 2544 วุฒิที่ได้รับ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชา พุทธศาสนศึกษา
3) สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่จบการศึกษา 2548 วุฒิที่ได้รับ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด) สาขาวิชา พระพุทธศาสนา


ค. การศึกษาอบรมอื่นๆ
1) หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร. รุ่นที่ 15) สถาบันพระปกเกล้า
2) หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส. 5) สำนักงานป้องกันการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
3) หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาผู้บริหาร ธรรมศาสตร์ มินิเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4) หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารและจัดการธุรกิจ Kaset Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5) หลักสูตรการพัฒนาการจัดการ (MINI MASTER OF MANANGMENT PROGRAM) รุ่นที่ 45 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
6) หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) ณ สถาบันภาษา Oxford house college เมือง Oxford, UK.
7) หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษแบบธุรกิจ (Business English) ณ Oxford house college and Oxford School of English เมือง Oxford, UK.
8) หลักสูตรการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในโครงการสิ่งแวดล้อมโดยสันติวิธี สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และสถาบันพระปกเกล้า
9) หลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านการป้องกันและไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสันติวิธี กรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสถาบันพระปกเกล้า
10) หลักสูตรการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และการขอโทษ : หลักการ ปฏิบัติการ และนโยบาย สถาบันพระปกเกล้า
11) หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า
12) หลักสูตรการฟื้นคืนดี และการขอโทษ สถาบันพระปกเกล้า
13) หลักสูตรประกาศนียบัตรทักษะการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสันติวิธี รุ่นที่ 1 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
14) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยากรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสันติวิธี สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
15) หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ ศาลยุติธรรม
16) หลักสูตรประกาศนียบัตรนักเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุกระจายเสียง สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

2566  เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สันติศึกษา และผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร

2549  เป็นอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย
2550  เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2555  เป็นรักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา 
2556  เป็นผู้อำนวยการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
2557  เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสันติศึกษา
2559  เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสันติศึกษา
2559  เป็นรักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2559  เป็นผู้อำนวยการสถาบันภาษา

ประวัติการศึกษาดูงาน

ก. การศึกษาดูงานภายในประเทศ
1) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา
4) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ข. การศึกษาดูงานต่างประเทศ
1) การศึกษาและดูงานเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ และการจัดการธุรกิจ ณ Oxford house college and Oxford School of English เมือง Oxford, UK.
2) การศึกษาและดูงานเกี่ยวกับห้องสมุดและการใช้ห้องสมุด ณ ประเทศฝรั่งเศส
3) การเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “Interfaith Dialogue” ณ เมืองนานจิง ประเทศจีน
4) การเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “Co-operation among Religious leaders” ณ ประเทศสิงค์โปร์
5) การเข้าร่วมสัมมนาและดูงาน ณ เมืองอนุราธปุระ และแคนดี้ ประเทศศรีลังกา
6) การเข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง “ผู้หญิงกับการวิกฤติการณ์ของโลก” ณ เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
7) การศึกษาดูงาน และร่วมสัมมนา เรื่อง “Engaged Buddhism” ณ เมืองโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม
8) การเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
9) การร่วมสัมมนา และศึกษาดูงาน ณ Dongkuk Buddhist Chonbop College เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้
10) การเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “พระพุทธศาสนากับการศึกษาด้านคัมภีร์” ณ เมืองกาฑมัณฑุ ประเทศเนปาล
11) การเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการของสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาท ประเทศพม่า
12) ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ ณ ประเทศออสเตรีย เชโกสโลวเกีย และเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน ในโครงการเกษตร มินิ เอ็มบีเอ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13) การปาฐกถา เรื่อง “พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า” เมืองนาคปูร์ ประเทศอินเดีย
14) สัมมนาโต๊ะกลมนานาชาติ และนำเสนอบทความ เรื่อง “ความสมานฉันท์ และการสร้างสันติภาพ : บทบาทของพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมทางศาสนาอื่นๆ ต่อประเด็นความจริง ความยุติธรรม การเยียวยาหลังความขัดแย้งในสังคมเอเซีย” (The Role of Buddhism and Other Religious Traditions Truth, Justice, and Healing in Post-Conflict Asian Societies) ณ ประเทศสิงค์โปร์ ซึ่งดำเนินการจัดโดยสมาคมศาสนาเพื่อสันติภาพ และสถาบันเพื่อสันติภาพสหรัฐอเมริกา (United States Institute of Peace: USIP)
15) การศึกษาดูงานหลักสูตรผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงในประชาคมอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์
16) การศึกษาดูงานเรื่องศาสนาในลุ่มแม่น้ำโขง ณ นครโฮจิมิน ประเทศเวียดนาม

c2.png
kisspng-rock-dove-columbidae-bird-colombe-white-dove-fly-5aa9c9591c8001_edited.png
kisspng-rock-dove-columbidae-bird-colombe-white-dove-fly-5aa9c9591c8001_edited.png
logo.png

เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ต. ลำไทร อ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา 13170

โทรศัพท์ : 085-088-9150, 093-965-6519 โทรสาร : 035-248-000 ต่อ 8528

Email :  peace@mcu.ac.th

หลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บริการออนไลน์
ลิ้งค์สถาบัน
  • s1
  • s2
  • s3
สื่อสังคมออนไลน์
bottom of page