top of page
100495071_632946080635075_4905315636621606912_n-1.png

PEACE STUDIES

kisspng-rock-dove-columbidae-bird-colombe-white-dove-fly-5aa9c9591c8001_edited.png

DOCTOR OF PHILOSOPHY

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สันติศึกษา)

closeup-lotus-petal-isolated-white-background.png
b1_edited.png

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสันติศึกษา

     บัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็น ในการผลิตวิศวกรสันติภาพ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและศักยภาพในงานด้านสันติ มีองค์ความรู้และประสบการณ์ในลักษณะที่เป็นผู้รู้จริงและปฏิบัติได้ กระตุ้นให้เกิดการใช้ความรู้ทางด้านสันติภาพในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ที่ผ่านมาโครงการหลักสูตรสันติศึกษาประสบความสำเร็จในการผลิตวิศวกรสันติภาพในระดับปริญญาโทและมีผู้ให้ความสนใจมาศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลักสูตรสันติศึกษา ภายใต้การดูแลควบคุมของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนายกระดับการผลิตวิศวกรด้านสันติภาพที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญการ สามารถสร้างสรรค์งานสันติภาพทั้งในด้านวิชาการและผลักดันโครงการสันติภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นการศึกษาโครงการวิจัยที่ลงพื้นที่ปฏิบัติได้จริง

     ดังนั้น สาขาวิชาสันติศึกษา จึงมีความประสงค์จะเปิดการสอนในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสันติศึกษา  เพื่อเป็นการเปิดกว้างให้มีการเรียนรู้องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา  และการบูรณาการความรู้ทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ และการนำความรู้ทางพระพุทธศาสนาไปรับใช้สังคม  ตระหนักในคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสร้างสันติภาพที่ผสมผสานแนวคิดทางด้านพุทธศาสนา  โดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านดังกล่าวในเชิงลึก และผสมผสานพุทธธรรมให้นำไปสู่วิธีการดำเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนากำลังคนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการความขัดแย้งและสร้างสันติภาพของประเทศชาติสืบต่อไป

beautiful-pink-water-lily-lotus-with-sunlight-pond.jpg

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

DSC_3923.jpg
DSC_1518.jpg
DSC_0413.jpg

เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ให้เป็นวิศวกรสันติภาพที่สามารถฝึกพัฒนาตนเองให้มีสติตื่นรู้ รู้เท่าทันอารมณ์ และจิตใจ มีขันติที่สามารถอดทนต่อการเรียนรู้ ยอมเปิดใจรับฟังผู้อื่นด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ให้เป็นวิศวกรสันติภาพที่มีความรอบรู้ และเข้าใจศาสตร์สันติศึกษาอย่างลึกซึ้ง ทั้งแนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการเกี่ยวกับความขัดแย้ง สงครามความรุนแรง สันติวิธี และสันติภาพ สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ

ให้เป็นวิศวกรสันติภาพนักปฏิบัติการ ที่มีทักษะในการเป็นผู้นำกระบวนการสร้างสันติภาพ และมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบเครื่องมือเพื่อสร้างแรงบันดาลใจใฝ่สันติ   มีเทคนิคการสื่อสารเพื่อสันติ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สาขาวิชาสันติศึกษา

S__2940934.jpg
  • นิสิตแบบ ๑.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  • นิสิตแบบ ๑.๒ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  รวมทั้งมีประสบการณ์ในการทำงานสอดคล้องในสาขาวิชา

  • นิสิตแบบ ๒.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม 

  • มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  • เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

  • ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความประพฤติหรือผิดวินัย

  • หรือเป็นผู้ที่คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาเป็นรายกรณี

พันธกิจของสถาบัน

มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม พร้อมๆ ไปกับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเฉพาะในศาสตร์ที่เป็นพุทธศาสตร์เชิงประยุกต์  จากแนวคิดดังกล่าวจึงจำเป็นจะต้องมีหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรที่   เข้าถึงแก่นแท้ในด้านสันติภาพ  เพื่อทำหน้าที่ผลิตงานวิจัย เชิงบูรณาการที่ถอดองค์ความรู้ทางพุทธศาสนา ผสมผสานกับศาสตร์ทางด้านการสร้างสันติภาพ  ที่ประกอบด้วยรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่สำคัญ  ได้แก่ ทักษะภาวะผู้นำ การใช้การเจรจา การสื่อสาร การไกล่เกลี่ย การทำงานเป็นหมู่คณะ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างความปรองดองในสังคม มีวิสัยทัศน์ในการเฝ้าระวัง ความเสี่ยง การออกแบบและการสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อสังคมในการสร้างสันติสุขร่วมกัน รวมไปถึงจริยธรรมผู้นำต้นแบบด้านสันติภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม และสถาบันพระปกเกล้าจึงเล็งเห็นความสำคัญอย่างยิ่งในการเปิดสอนในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา

คำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)

๑. หมวดวิชาบังคับ

นับหน่วยกิต   รายวิชา                                                   จำนวน หน่วยกิต

๘๑๑ ๑๐๑   แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับสันติศึกษา*                        ๓ (๓-๐-๖)
๘๑๑ ๒๐๒  ภาวะผู้นำกับทักษะการสร้างสันติภาพ*                       ๓ (๑-๖-๒

๑.๒) หมวดวิชาบังคับ

๘๑๑ ๑๐๔  ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงว่าเพื่อสันติภาพ*                        ๓ (๓-๒-๔)
๘๑๑ ๒๐๘  กระบวนการเสริมสร้างสังคมสันติสุขโดยพุทธสันติวิธี      ๓ (๑-๘-๐)
๘๑๑ ๓๐๙  ปฏิบัติการเสริมสร้างสังคมสันติสุขโดยพุทธสันติวิธี        ๓ (๐-๙-๐)

๒. หมวดวิชาเอก

นับหน่วยกิต    รายวิชา                                                   จำนวน หน่วยกิต

๘๑๑ ๑๐๓  พุทธสันติวิธี*                                                   ๓ (๓-๐-๖)     
๘๑๑ ๔๑๖ 
สติสำหรับวิศวกรสันติภาพ*                                  ๓ (๑-๗-๑)

๓. หมวดวิชาเลือก

นิสิตต้องเลือกศึกษาจากรายวิชา  ๒  รายวิชา                     จำนวน    หน่วยกิต 

๘๑๑ ๒๐๗    พระพุทธศาสนากับการเสริมสร้างสังคมสันติสุข     ๓ (๓-๐-๖)
๘๑๑ ๓๐๕    พุทธธรรมเพื่อสันติภาพ                                ๓ (๓-๐-๖)  
๘๑๑ ๔๑๐     
สันติภาวนาเสวนา                                      ๓ (๑-๗-๑)  
๘๑๑ ๔๑๑     สัมมนาสันติภาพกับความยุติธรรมทางสังคม       ๓ (๓-๐-๖)
๘๑๑ ๔๑๒     กระบวนการไกล่เกลี่ยเพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุข ๓ (๑-๗-๑) 
๘๑๑ ๔๑๓     สัมมนาสันติภาพกับสิทธิมนุษยชน                    ๓ (๓-๐-๖)
๘๑๑ ๔๑๔     สันติวัฒนธรรม                                        ๓ (๓-๐-๖)
๘๑๑ ๔๑๗    พระพุทธศาสนากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน     ๓ (๓-๐-๖)

๔. วิทยานิพนธ์  

๘๐๐ ๑๐๐    ดุษฎีนิพนธ์  แบบ ๑.๑                                 ๔๘ (๐-๑๔๔-๐)

๘๐๐ ๑๐๐    ดุษฎีนิพนธ์  แบบ ๑.๒                                 ๗๒ (๐-๒๑๖-๐)               ๘๐๐ ๒๐๐    ดุษฎีนิพนธ์  แบบ ๒.๑                                 ๓๖ (๐-๑๐๘-๐) 

logo.png

เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ต. ลำไทร อ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา 13170

โทรศัพท์ : 085-088-9150, 093-965-6519 โทรสาร : 035-248-000 ต่อ 8528

Email :  peace@mcu.ac.th

หลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บริการออนไลน์
ลิ้งค์สถาบัน
  • s1
  • s2
  • s3
สื่อสังคมออนไลน์
bottom of page