top of page
100495071_632946080635075_4905315636621606912_n-1.png

PEACE STUDIES

kisspng-rock-dove-columbidae-bird-colombe-white-dove-fly-5aa9c9591c8001_edited.png

MASTER OF ARTS

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สันติศึกษา)

closeup-lotus-petal-isolated-white-background.png
b1_edited.png

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสันติศึกษา

     บัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็น ในการผลิตวิศวกรสันติภาพ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและศักยภาพในงานด้านสันติ มีองค์ความรู้และประสบการณ์ในลักษณะที่เป็นผู้รู้จริงและปฏิบัติได้ กระตุ้นให้เกิดการใช้ความรู้ทางด้านสันติภาพในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ที่ผ่านมาโครงการหลักสูตรสันติศึกษาประสบความสำเร็จในการผลิตวิศวกรสันติภาพในระดับปริญญาโทและมีผู้ให้ความสนใจมาศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลักสูตรสันติศึกษา ภายใต้การดูแลควบคุมของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนายกระดับการผลิตวิศวกรด้านสันติภาพที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญการ สามารถสร้างสรรค์งานสันติภาพทั้งในด้านวิชาการและผลักดันโครงการสันติภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นการศึกษาโครงการวิจัยที่ลงพื้นที่ปฏิบัติได้จริง

     ดังนั้น สาขาวิชาสันติศึกษา จึงมีความประสงค์จะเปิดการสอนในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสันติศึกษา  เพื่อเป็นการเปิดกว้างให้มีการเรียนรู้องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา  และการบูรณาการความรู้ทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ และการนำความรู้ทางพระพุทธศาสนาไปรับใช้สังคม  ตระหนักในคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสร้างสันติภาพที่ผสมผสานแนวคิดทางด้านพุทธศาสนา  โดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านดังกล่าวในเชิงลึก และผสมผสานพุทธธรรมให้นำไปสู่วิธีการดำเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนากำลังคนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการความขัดแย้งและสร้างสันติภาพของประเทศชาติสืบต่อไป

beautiful-pink-water-lily-lotus-with-sunlight-pond.jpg

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต

DSC_3923.jpg
DSC_1518.jpg
DSC_0413.jpg

เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

ให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในศาสตร์สันติศึกษาทั้งด้านทฤษฎีและสามารถสร้างสันติภาวะให้กับตนเอง ชุมชน สังคม

ให้มีความสามารถนำองค์ความรู้ด้านสันติภาพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตเพื่อป้องกัน  แก้ไขความขัดแย้ง และสร้างสันติสุขในระดับบุคคล ชุมชน สังคม

ให้มีความคิดสร้างสรรค์และจิตอาสาในการพัฒนากระบวนการสร้างสันติภาพผ่านวิถีชีวิต ผ่านความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม  ความเป็นชาติพันธุ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมไทย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สาขาวิชาสันติศึกษา

S__2940934.jpg
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือจากสถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  • เป็นผู้มีประสบการณ์ ในการทำงานด้านการจัดการความขัดแย้ง หรือเสริมสร้างสังคมสันติสุข  มีทักษะ บทบาทหน้าที่ ความเชี่ยวชาญ ที่สอดคล้องกับการมีจิตอาสาพัฒนาหรือช่วยเหลือด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม  มีผลงานทางวิชาการ การอบรมหรือวุฒิการศึกษาที่สอดคล้องสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร

  • เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

  • ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความประพฤติจริยธรรมหรือผิดวินัย

  • หรือเป็นผู้ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาเป็นรายกรณี

b3_edited.png

พันธกิจของสถาบัน

มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม พร้อมๆ ไปกับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเฉพาะในศาสตร์ที่เป็นพุทธศาสตร์เชิงประยุกต์ จากแนวคิดดังกล่าวจึงจำเป็นจะต้องมีหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรที่เข้าถึงแก่นแท้ในด้านสันติภาพ เพื่อทำหน้าที่ผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการที่ถอดองค์ความรู้ทางพุทธศาสนา ผสมผสานกับศาสตร์ทางด้านการสร้างสันติภาพที่ประกอบด้วยรู้ความสามารถและ คุณสมบัติที่สำคัญ อันได้แก่ ทักษะภาวะผู้นำ การใช้การเจรจา การสื่อสาร การไกล่เกลี่ย การทำงานเป็นหมู่คณะ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างความปรองดองในสังคม มีวิสัยทัศน์ในการเฝ้าระวัง   ความเสี่ยง การออกแบบและการสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อสังคมในการสร้างสันติสุขร่วมกัน รวมไปถึงจริยธรรมผู้นำต้นแบบด้านสันติภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น โครงการสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม และสถาบันพระปกเกล้าจึงเล็งเห็นความสำคัญอย่างยิ่งในการเปิดสอนในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา

คำอธิบายรายวิชา
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)

๑. หมวดวิชาบังคับ

วิชาบังคับ  นับหน่วยกิต   ๓  รายวิชา                                     จำนวน หน่วยกิต
๖๑๘ ๑๐๑  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสันติศึกษา                            ๓ (๒-๕-๒)
๖๑๘ ๓๑๔  สิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรมเพื่อสันติภาพ       ๓ (๒-๕-๒)
๖๑๘ ๑๐๔  ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อสันติศึกษา                                 ๓ (๒-๕-๒)

วิชาบังคับ

ไม่นับหน่วยกิต   ๑  รายวิชา                                                จำนวน  ๓ หน่วยกิต
๖๑๘ ๒๐๕  กรรมฐาน                                                       ๓ (๒-๕-๒)

๒. หมวดวิชาเอก

นับหน่วยกิต  ๔  รายวิชา                                                   จำนวน ๑๒ หน่วยกิต

๖๑๘ ๒๐๗  พุทธสันติวิธีเพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุข                    ๓ (๒-๕-๒)

๖๑๘ ๒๑๐  ทักษะการสานเสวนาและการสื่อสารเพื่อสันติภาพ           ๓ (๒-๕-๒)

๖๑๘ ๑๐๗  ทักษะการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน                   ๓ (๒-๕-๒)

๖๑๘ ๒๐๘  โคกหนองนาเพื่อการพัฒนาสันติภาพอย่างยั่งยืน          ๓ (๒-๕-๒)

๓. หมวดวิชาเลือก

นิสิตต้องเลือกศึกษาจากรายวิชา  ๒  รายวิชา                     จำนวน    หน่วยกิต 
๖๑๘ ๑๐๖  สติเพื่อความฉลาดทางอารมณ์                         ๓ (๒-๕-๒)
๖๑๘ ๑๐๒  สงครามและสันติภาพในโลกยุคใหม่                     ๓ (๒-๕-๒)
๖๑๘ ๒๐๙  ความยุติธรรมทางสังคม                                ๓ (๒-๕-๒)
๖๑๘ ๑๐๕  สันติวัฒนธรรม                                          ๓ (๒-๕-๒)
๖๑๘ ๒๑๑  สัมมนาขันติธรรมทางศาสนา                           ๓ (๒-๕-๒)
๖๑๘ ๒๑๒  สันตินวัตกรรมภูมิปัญญาไทย                         ๓ (๒-๕-๒)
๖๑๘ ๒๑๓ ธรรมาภิบาลเพื่อเสริมสร้างชุมชนและสังคมสุจริต     ๓ (๒-๕-๒)

๔. วิทยานิพนธ์  
๖๑๘ ๔๐๐ วิทยานิพนธ์                                                จำนวน  ๑๒ หน่วยกิต

๕. สารนิพนธ์    
๖๑๘ ๓๐๐ สารนิพนธ์                                                  จำนวน  ๖  หน่วยกิต

logo.png

เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ต. ลำไทร อ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา 13170

โทรศัพท์ : 085-088-9150, 093-965-6519 โทรสาร : 035-248-000 ต่อ 8528

Email :  peace@mcu.ac.th

หลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บริการออนไลน์
ลิ้งค์สถาบัน
  • s1
  • s2
  • s3
สื่อสังคมออนไลน์
© 2022 หลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
bottom of page