top of page
119986438_712387146024301_2853540374723261827_n_edited.jpg

ABOUT US

      สันติศึกษาเป็นสาขาวิชาที่สร้างและออกแบบโดยพระพุทธเจ้า โดยพุทธพจน์ที่ว่า "สันติเมว สิกเขยยะ" แปลว่า "พึงศึกษาสันติเท่านั้น"

     ฉะนั้น สันติศึกษาจึงมาจาก 2 คำ คือ "สันติ" กับคำว่า "สิกขา" โดยพระองค์ทรงย้ำอีกว่า "สันติมัคคเมว พรูหยะ" แปลว่า "ท่านจงพอกพูนสันติมรรคเท่านั้น" สันติมรรคในประเด็นนี้ก็คือสันติวิธีนั่นเอง การเรียนสันติศึกษา คือการเรียนสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตอกย้ำและเชิญชวนให้ทุกชาวโลกเห็นความสำคัญว่า ถ้าชีวิต ชุมชน สังคม และโลกจะรอดต้องสันติ และสันติวิธีเท่านั้น การเรียนสันติศึกษาจึงเป็นการเรียนรู้ชีวิตและลมหายใจของพระพุทธเจ้าโดยตรง

     สันติศึกษาจึงเป็นได้มากกว่าวิชาชีพ เพราะเน้นวิชาชีวิต เน้นเครื่องมือในการจัดการชีวิตตน ชีวิตคน และธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกันอย่างประสมกลมเกลียว ผ่านกระบวนการจัดการ ความขัดแย้งภายในใจ จนเกิดสันติภาพภายใน แล้วออกไปจัดการความขัดแย้งจนเกิดสันติภาพ

สันติศึกษาคือ

49900464_10155822558357750_8161518690920038400_n.png

สันติศึกษาเป็นการศึกษา

t2.png
kisspng-rock-dove-columbidae-bird-colombe-white-dove-fly-5aa9c9591c8001_edited.png
t2.png

สันติวิถีใหม่ พัฒนาจิตใจ และสังคม เอาธรรมที่ทำ มาทำหลักสูตรให้ลูกศิษย์เรียนรู้ หลักสูตรสันติศึกษา มจร มิได้จัดหลักสูตรให้นิสิตเรียนเพื่อรู้ หรือ Learn about แบบ Learning to know เฉพาะหลักธรรม หรือทฤษฏีเกี่ยวกับสันติภาพเท่านั้น หากแต่กระตุ้นให้ผู้เรียนเอา "ธรรมะไปทำ" หรือเอาทฤษฏีออกไปพิสูจน์ทราบ (Learning to do) เพื่อจะได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (Learning to be) และอยู่ร่วมกับมนุษย์และธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสันติสุข (Learning to live together) สันติวิถีใหม่ เป็นการปรับดุลชีวิตใหม่ สร้างอาชีพ สิ่งแวดล้อมผ่านโครงการกสิกรรมธรรมชาติ โคกหนองนาสันติศึกษาโมเดล สร้างชุมชนและสังคมสันติสุข ภายใต้บริบทโลกใหม่ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนฯ

พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์
(หรรษา ธมฺมหาโส), ศ.ดร.
ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา

closeup-lotus-petal-isolated-white-background_edited.png
b3.png

เพื่อพัฒนาให้สันติเกิดขึ้นในจิตใจและสังคม
ผ่านกระบวนการศึกษาและพัฒนาใน 3 ด้าน ที่เรียกว่า  “ไตรสิกขา”

children-helping-planting-tree-garden-save-world-eco-environment-concept.jpg

ศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรม

ศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมอันได้แก่กายและวาจาปกติ หนักแน่นไม่หวั่นไหวดุจศิลา (อธิสีลสิกขา) มีศักยภาพ และทักษะในการเสริมสร้างสังคมสันติสุข ทั้งการสื่อสาร การเป็นผู้นำ การไกล่เกลี่ย สมานใจคน การเป็นนักจิตอาสาช่วยเหลือคนอื่น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทีมงานเป็นทีม และการออกแบบและสร้างกระบวนการยุติธรรมทางสังคม

S__2940930.jpg

ศึกษาเพื่อพัฒนาจิตใจ

ศึกษาเพื่อพัฒนาจิตใจให้สงบเย็น จนเกิดการตื่นรู้ภายในแล้วออกไปสร้างสังคมแห่งการตื่นรู้ (อธิสีลสิกขา) สันติศึกษาจึงมีสติศึกษาเป็นฐาน ผ่านการเรียนรายวิชาสติภาวนาสำหรับวิศวกรสันติภาพ วิชาสันติภาวนาเสวนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นิสิตต้องผ่านการทำสติภาวนาเป็นระยะเวลา 45 วันของหลักสูตร

DSC_5288.jpg

ศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญา

ศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญา เพื่อสร้าง Mindset และพัฒนาระบบคิดโดยการเปลี่ยนกระบวนทัศน์และมุมมองใหม่ (Paradigm) เพื่อให้สามารถบ่มเพาะปัญญาสันติ แล้วออกไปรับใช้ผู้อื่นด้วยการเสริมสร้างชุมชนและสังคมสันติสุข (Cultivating Wisdom Serving Peace) ผ่านการเรียนรู้ในรายวิชาพุทธสันติวิธี แนวคิดและทฤษฏีด้านสันติศึกษา และวิจัยชั้นสูงสำหรับการสร้างสันติภาพ

b1_edited.png

VISION

เป้าหมายของสันติศึกษา
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น “วิศวกรสันติภาพ” ตามหลักภาวนา 4

closeup-lotus-petal-isolated-white-background_edited.png
DSC_4055.jpg

สร้างกายภาพ ได้แก่เห็นคุณค่าและรักษาฟื้นฟูธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ตระหนักรู้และมีทักษะการพัฒนาอาชีพการเป็นอยู่ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนให้สามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุข

สร้างพฤติภาพ อันได้แก่การมีพฤติกรรมที่เอื้อต่อการอยู่กับผู้อื่นในชุมชน สังคม เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม อย่างสันติสุข รักและไม่เอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ สัตว์ สิ่งแวดล้อม ใส่ใจดูแลชุมชนและสังคม เป็นพลเมืองโลกที่ดี

สร้างจิตภาพ อันได้แก่ การเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีงามพร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ มีสติตื่นรู้ เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการตื่นรู้ จิตใจมั่นคงพร้อมที่จะเผชิญหน้า และจัดการกับสถานการณ์ความขัดแย้งและรุนแรงอย่างมีสติ ขันติ และสันติ

สร้างปัญญาภาพ อันได้แก่ การมีปัญญาเพื่อสันภาพ มีทักษะสามารนำเสนอแผนที่ความขัดแย้ง แล้วออกแบบกระบวนการสร้างสันติภาพในครอบครัว ชุมชน องค์กรและสังคม เพื่อให้กลุ่มคนต่างๆ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

สันติศึกษาจึงเป็นได้มากกว่าวิชาชีพ เพราะเน้นวิชาชีวิต เน้นเครื่องมือในการจัดการชีวิตตน ชีวิตคน และธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกันอย่างประสมกลมเกลียว ผ่านกระบวนการจัดการความขัดแย้งภายในใจจนเกิดสันติภาพภายใน แล้วออกไปจัดการความขัดแย้งภายนอกจนเกิด สันติภาพภายนอก

สติ ขันติ สันติ : ไม่มีวันที่สันติเกิดขึ้นได้ หากไม่มีคำว่า สติ และขันติ ทั้งสามคำนี้ มีปรากฏอยู่ในบทโอวาทปาติโมกข์ ที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศหลักการ 3 อุดมการณ์ วิธีการ 6 หัวใจสำคัญจึงอยู่ที่ 3 คำนี้ พระพุทธศาสนาจึงได้ชื่อว่าเป็นศาสนาแห่งสติ ศาสนาแห่งขันติ และศาสนาแห่งสันติ  ฉะนั้น จิตวิญญาณที่เป็นแก่นและแกน (Core Values) ของสันติศึกษาจึงเน้นพัฒนาสามคำนี้ให้อยู่ในวิถีชีวิตของวิศวกรสันติภาพ

กล่าวโดยสรุป สันติศึกษาคือการศึกษาเพื่อถอดบทเรียนชีวิตและลมหายใจของพระพุทธเจ้า ที่ครั้งหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเคยสนใจแต่ชีวิตของตัวเอง แต่วันหนึ่งได้ตัดสินใจปล่อยวางความสุขส่วนตนออกไปค้นหาความสุขที่แท้จริง ในที่สุดจึงพบว่า “สุขอื่นยิ่งกว่าความสันติไม่มี” จึงได้นำพลังแห่งสันติสุขไปช่วยเหลือชาวโลกตลอดระเวลา 45 ปี

สิ่งสำคัญของการเรียนรู้สันติศึกษา คือ “สันติมรรค” หรือ “สันติวิธี” อันเป็นเครืองมือที่พระพุทธเจ้าได้ออกแบบและนำไปเสริมสร้างชีวิต ชุมชน และสังคมสันติสุข การเผชิญหน้ากับปัญหาความขัดแย้ง ความรุนแรง ท่ามกลางความต้องการ ภาษา วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ ค่านิยม ความเชื่อ และโครงสร้างที่หลากหลาย พระองค์มีหลักการ วิธีการ กระบวนการและขั้นตอนในการสร้างสันติภาพอย่างไร

การที่กลุ่มคนจำนวนมากสนใจและตัดสินใจมาเรียนเรียนรู้สาขาสันติศึกษา ก็เพราะต้องการคำตอบเหล่านี้  

คำตอบที่สามารถนำไปใช้เป็นบทเรียนที่ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทการดำเนินชีวิและการทำงานรับใช้ผู้อื่น

และ ทั้งมุ่งหวังที่จะได้มือที่ผ่านการออกแบบและปรับรูปที่เข้ากับวิถีสังคมยุคปกติใหม่ (New Normal)

ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป

close-up-pink-lotus-flower-high-resolution-isolated-white-background_edited.png

พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์
(หรรษา ธมฺมหาโส), ศ.ดร.

ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)

closeup-lotus-petal-isolated-white-background_edited.png
b3.png
logo.png

เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ต. ลำไทร อ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา 13170

โทรศัพท์ : 063-561-5326, 064-915-2265 โทรสาร : 035-248-000 ต่อ 8528

Email :  peace@mcu.ac.th

หลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บริการออนไลน์
ลิ้งค์สถาบัน
  • s1
  • s2
  • s3
สื่อสังคมออนไลน์
bottom of page