top of page
100495071_632946080635075_4905315636621606912_n-1.png

“สันติศึกษา พัฒนาชีวิตและสังคม อุดมสันติ”

kisspng-rock-dove-columbidae-bird-colombe-white-dove-fly-5aa9c9591c8001_edited.png

PEACE MCU

b1_edited.png

MISSION

พันธกิจของสถาบัน

closeup-lotus-petal-isolated-white-background.png

มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม พร้อมๆ ไปกับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเฉพาะในศาสตร์ที่เป็นพุทธศาสตร์เชิงประยุกต์ จากแนวคิดดังกล่าวจึงจำเป็นจะต้องมีหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรที่เข้าถึงแก่นแท้ในด้านสันติภาพ เพื่อทำหน้าที่ผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการที่ถอดองค์ความรู้ทางพุทธศาสนาผสมผสานกับศาสตร์ทางด้านการสร้างสันติภาพที่ประกอบด้วยรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่สำคัญ อันได้แก่ ทักษะภาวะผู้นำ การใช้การเจรจา การสื่อสาร การไกล่เกลี่ย การทำงานเป็นหมู่คณะ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างความปรองดองในสังคม มีวิสัยทัศน์ในการเฝ้าระวัง   ความเสี่ยง การออกแบบและการสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อสังคมในการสร้างสันติสุขร่วมกัน รวมไปถึงจริยธรรมผู้นำต้นแบบด้านสันติภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น โครงการสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม และสถาบันพระปกเกล้าจึงเล็งเห็นความสำคัญอย่างยิ่งในการเปิดสอนในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา

นโยบายของมหาวิทยาลัย

t2.png

มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา

บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม

DSC_3893.jpg
kisspng-rock-dove-columbidae-bird-colombe-white-dove-fly-5aa9c9591c8001_edited.png

PURPOSE

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

DSC_0413.jpg

ศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรม

เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในศาสตร์สันติศึกษาทั้งด้านทฤษฎีและสามารถสร้างสันติภาวะให้กับตนเอง ชุมชน สังคม

DSC_0194.jpg

ศึกษาเพื่อพัฒนาจิตใจ

เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  ให้มีความสามารถนำองค์ความรู้ด้านสันติภาพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตเพื่อป้องกัน  แก้ไขความขัดแย้ง และสร้างสันติสุขในระดับบุคคล ชุมชน สังคม

DSC_5278.jpg

ศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญา

เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  ให้มีความคิดสร้างสรรค์และจิตอาสาในการพัฒนากระบวนการสร้างสันติภาพผ่านวิถีชีวิต ผ่านความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม  ความเป็นชาติพันธุ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมไทย

SOCIAl JUSTICE

ความสมานฉันท์ด้วยความยุติธรรม

closeup-lotus-petal-isolated-white-background.png
kisspng-rock-dove-columbidae-bird-colombe-white-dove-fly-5aa9c9591c8001_edited.png

ความยุติธรรมทางสังคม กระบวนการยุติธรรมทางเลือก  ยุติธรรมชุมชน  ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  องค์ความรู้ท้องถิ่นเพื่อการแก้ปัญหาความขัดแย้ง  การสร้างความสมานฉันท์ด้วยความยุติธรรมบนความต้องการของชุมชน  การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ

สันติวัฒนธรรม หลักการอัตลักษณ์วัฒนธรรมที่ส่งเสริมสังคมสันติสุข  พหุวัฒนธรรมเพื่อการอยู่รวมกัน  การสื่อสารประสานสามัคคี ท่าทีเป็นกัลยาณมิตรบนพื้นฐานความแตกต่างหลากหลาย บริบทของสังคมชนบทในวิถีแบบเกษตรธรรมชาติ

c2.png

เสริมสร้างชุมชนและสังคมสุจริต ทฤษฎี และหลักปฏิบัติที่ดี ในชุมชนและสังคมเกี่ยวกับธรรมาภิบาลทั้งในตะวันตก ตะวันออก พระพุทธศาสนา และสังคมไทย บูรณาการและถอดองค์ความรู้ที่ได้ลงสู่การร่วมสังเกตหรือร่วมปฏิบัติในองค์กร สถาบันหรือพื้นที่จริง

นวัตกรรมภูมิปัญญาไทย แนวทางปฏิบัติที่เกิดจากวิถีปราชญ์ชาวบ้านหรือวิถีชุมชน  การนำหลักคำสอนทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อไปดำเนินชีวิต  ทั้งนี้ ร่วมปฏิบัติหรือสังเกตการณ์เพื่อสรุปถอด บทเรียน วิเคราะห์องค์ความรู้ และนำเสนอแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสันติสุขแก่ตน  ชุมชน และสังคม

b3_edited.png
c2.png
logo.png

เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ต. ลำไทร อ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา 13170

โทรศัพท์ : 063-561-5326, 064-915-2265 โทรสาร : 035-248-000 ต่อ 8528

Email :  peace@mcu.ac.th

หลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บริการออนไลน์
ลิ้งค์สถาบัน
  • s1
  • s2
  • s3
สื่อสังคมออนไลน์