top of page
39935698_288114905118196_2106127545345769472_n.jpg

PEACE STUDIES

kisspng-rock-dove-columbidae-bird-colombe-white-dove-fly-5aa9c9591c8001_edited.png

ALUMNI CLUB

ชมรมศิษย์เก่า พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สันติศึกษา)

b1_edited.png

ชมรมศิษย์เก่าสันติศึกษา มจร.
สาขาวิชาสันติศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขาวิชาสันติศึกษา

    ได้ก่อตั้ง และดำเนินการผลิตบัณฑิตให้เป็นวิศวกรสันติภาพที่สามารถฝึกพัฒนาตนเองให้มีสติ ตื่นรู้ รู้เท่าทันอารมณ์ และจิตใจ มีขันติที่สามารถอดทนต่อการเรียนรู้ ยอมเปิดใจรับฟังผู้อื่นด้วยความเคารพใน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีสันติภายใน ที่สะท้อนความสุข สงบ เย็น พร้อมเผชิญกับสภาพปัญหาความขัดแย้ง และความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล ด้วยความรู้ ตื่น และเบิกบาน และมีศิษย์เก่าหลายรุ่น ได้สำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นนักปฏิบัติการ ที่มีทักษะในการเป็นผู้นำกระบวนการสร้างสันติภาพ และมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบเครื่องมือเพื่อสร้างแรงบันดาลใจใฝ่สันติ มีเทคนิคการสื่อสารเพื่อสันติ สร้างการมีส่วนร่วม การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การเสริมสร้างความสัมพันธ์และการจัดกระบวนการกลุ่มเพื่อป้องกัน แก้ไขเยียวยา เสริมสร้างสันติภาพ และรักษาสันติภาพให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน และสังคม

DSC_4053.jpg
kisspng-rock-dove-columbidae-bird-colombe-white-dove-fly-5aa9c9591c8001_edited.png

เพื่อพัฒนาให้สันติเกิดขึ้นในจิตใจและสังคม

DSC_1518.jpg
DSC_0413.jpg
DSC_3223.jpg
c2.png
2.png

เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวม

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขาวิชาสันติศึกษา และการจัดกระบวนการกลุ่มเพื่อป้องกัน แก้ไขเยียวยา เสริมสร้างสันติภาพ และรักษาสันติภาพให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน และสังคม

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกัน ส่งเสริมความก้าวหน้า สร้างชื่อเสียงให้กับสาขาวิชาสันติศึกษา จึงริเริ่มดำเนินโครงการจัดตั้งเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของศิษย์เก่า กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขาวิชาสันติศึกษา ให้เจริญก้าวหน้าและการดำเนินกิจการอันเกิดประโยชน์ต่อสังคม

พันธกิจ

ดังนั้นการจัดตั้งเครือข่ายสัมพันธ์ศิษย์เก่า  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขาวิชาสันติศึกษา  จึงเป็นองค์กรสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของศิษย์เก่า คือกิจกรรมที่เกิดจากการรวมตัวของศิษย์เก่าที่มีแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้อง หรือคล้ายคลึงกัน มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีนโยบายและวัตถุประสงค์ที่แน่นอน ซึ่งไม่ขัดต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการรวมตัวของศิษย์เก่า ที่เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้ทำกิจกรรม ตามความถนัดและความสนใจ นอกจากนี้กิจกรรมยังเป็นประโยชน์ ในการเสริมสร้างความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากการได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นต่อไป

ALUMNI CLUB
ข่าวสารชมรมศิษย์เก่าและกิจกรรมต่าง ๆ

REGISTER

b1_edited.png

การสมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่า

วัตถุประสงค์ของชมรมดังต่อไปนี้
 

 1.  ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างศิษย์เก่าทุกรุ่น

 2. ส่งเสริมด้านสวัสดิการและด้านการศึกษาและผลงานวิชาการของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

 3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของหลักสูตรสันติศึกษา และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 4. ส่งเสริมเชิดชูเกียรติของศิษย์เก่าที่ประกอบคุณงามความดีและส่งเสริมสังคมให้เกิดสันติสุขทั้งในระดับชุมชน องค์กร สังคม และประเทศชาติ

 5. ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชมรม สังคมหรือประเทศชาติโดยส่วนรวม

 6. ไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองทุกระดับ

  สมาชิกมีหน้าที่ ประพฤติตนให้เหมาะสมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของชมรม  เคารพ ปฏิบัติตามข้อบังคับของชมรม ระเบียบ และมติของที่ประชุมใหญ่และมติของคณะกรรมการบริหาร ส่งเสริม เผยแพร่ ช่วยเหลือ ร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมของชมรม เพื่อให้การดำเนินงานของชมรมบรรลุตามวัตถุประสงค์

1.png

ข้อบังคับชมรมศิษย์เก่าสันติศึกษา มจร.
                                             หมวด 1
                                             บททั่วไป

        ข้อ 1   ชมรมนี้มีชื่อว่า “ชมรมศิษย์เก่าสันติศึกษา มจร.” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Peace Studies MCU Alumni Club”
        ข้อ 2   เครื่องหมายของชมรม อักษรภาษาไทยว่า "ชมรมศิษย์เก่าสันติศึกษา มจร."หรือ ภาษาอังกฤษว่า “Peace Studies MCU Alumni Club”
ใต้รูปตราสัญลักษณ์ชมรม
       
 
 
 
 
 
        ข้อ 3 สำนักงานของชมรมตั้งอยู่ที่ สำนักงานหลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชั้น 4 โซน D เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170

3.png

สมาชิกเสียค่าบำรุงชมรมแรกเข้า 500 บาท
ค่าบำรุงรายปีตลอดชีพ 200 บาท 
รวมเป็นเงิน 700 บาท

ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมศิษย์เก่าสันติศึกษา มจร.

close-up-pink-lotus-flower-high-resolution-isolated-white-background.png
logo.png
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ต. ลำไทร อ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา 13170

โทรศัพท์ : 063-561-5326, 064-915-2265 โทรสาร : 035-248-000 ต่อ 8528

Email :  peace@mcu.ac.th

หลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
บริการออนไลน์
ลิ้งค์สถาบัน
สื่อสังคมออนไลน์
 • s1
 • s2
 • s3
bottom of page