top of page

เปิดแล้วสำนักงานชมรมศิษย์เก่าสันติศึกษา มจร. ณ วัดสารอด กรุงเทพมหานคร

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.40 น. พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์, ศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา ป.เอก มอบหมายให้ พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ, ดร. เลขานุการหลักสูตรสันติศึกษา ป.เอก เจ้าอาวาสวัดสารอด เป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานชมรมศิษย์เก่าสันติศึกษา มจร.

สำนักงานชมรมศิษย์เก่าสันติศึกษา มจร. มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประสานความร่วมมือของศิษย์เก่าสันติศึกษา เพราะต่อไปจะเป็นศูนย์กลางประสานงานความร่วมมือของศิษย์เก่าสันติศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ไม่เพียงเท่านั้นยังจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อศิษย์ที่กำลังศึกษา เพราะวันนี้คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าสันติศึกษา มจร มีมติที่จะช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษานิสิตที่กำลังศึกษา

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนชมรมฯ ภายใต้คณะกรรมการของชมรมศิษย์เก่าสันติศึกษา ซึ่งปัจจุบันมี นายสุรวุฒิ บูลกุล เป็นประธานผู้ก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าสันติศึกษาที่จะได้ร่วมกันจับมือทำงานช่วยสนองงานหลักสูตรสันติศึกษาด้วยจิตอาสาเพื่อให้สอดคล้องบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าสันติศึกษา มจร ต่อไป


16 views0 comments