top of page

#เปิดแล้ว#รับสมัครนิสิตใหม่รุ่น 12 #ปริญญาโทหลักสูตรสันติศึกษามหาจุฬา มจร วังน้อย

Updated: Nov 5

#เปิดแล้ว

#รับสมัครนิสิตใหม่รุ่น12

#ปริญญาโทหลักสูตรสันติศึกษามหาจุฬา

#พัฒนาสันติภายในและยกระดับสู่สันติภายนอก

#เสริมสร้างบุคคลชุมชนวัดองค์กรสังคมและประเทศสันติสุข

หลักสูตรสันติศึกษา

ระดับปริญญาโท ภายใต้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับนิสิตใหม่รุ่น 12

.

เป็นความร่วมมือในทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า และสำนักงานศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ผนึกกำลังพัฒนาวิศวกรสันติภาพ 4 ภาพ ประกอบด้วย 1) พัฒนาด้านกายภาพ 2) พัฒนาด้านพฤติภาพ 3) พัฒนาด้านจิตตภาพ 4) พัฒนาปัญญาภาพ

.

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่

ระดับปริญญาโท รุ่น 12

เพื่อยกระดับเป็นวิศวกรสันติภาพ

เรียนรู้เพื่อการป้องกันความขัดแย้ง ความรุนแรง เสริมสร้างทักษะสันติวิธีและพุทธสันติวิธีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ปธาน 4 ประกอบด้วย "ป้องกันความขัดแย้ง แก้ไขความขัดแย้ง เยียวยาจากความรุนแรง และรักษาสันติสุขให้ยั่งยืน"

.

คุณสมบัติ

*เป็นพระสงฆ์และสามเณร

*เป็นบุคคลทั่วไปทั้งภาครัฐเอกชน

*อยู่ต่างประเทศสามารถเรียนได้

*รับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา

*เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2567

.

พิเศษสุด:

*เรียนแบบพรีเมี่ยม

*จบภายใน 1 ปี 8 เดือน

*มีคณาจารย์เจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิด

*หลักสูตรอำนวยความสะดวกอย่างกัลยาณมิตร

*มีเส้นทางการศึกษาชัดเจนจบตามกำหนดเวลา

*ทุกศาสนาสามารถเรียนได้เพราะสันติมีความเป็นสากล

*สามารถค้นพบความสุขภายในด้วยตนเองอย่างแท้จริง

*มีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสันติวิธีและพุทธสันติวิธีเป็นโค้ช

*สามารถใช้เครื่องมือและทักษะในการบริหารความขัดแย้งอย่างมืออาชีพ

*มีหลักสูตรระยะสั้นบริการเพื่อการพัฒนาชีวิตให้มีคุณค่าและความหมาย

*สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตาม พรบ. 2562 มีกฎหมายรับรองถูกต้อง

*ศึกษาดูงานในดินแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดียเนปาล และประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เป็นต้น

.

บริหารหลักสูตรสันติศึกษา

ระดับปริญญาโท มจร

โดย พระปราโมทย์ วาทโกวิโท, ดร.

โค้ชสันติ

กระบวนกรธรรมะโอดี

วิทยากรต้นแบบสันติภาพ

Buddhist Peace Facilitator

นักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ยุคเปราะบาง

ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา

ระดับปริญญาโท มจร

รองประธานคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร

และ นาย ธเนศ ทองอ้ม เลขาหลักสูตรสันติศึกษา ระดับปริญญาโท มจร

LIND ID : net-4599

.

สอบถาม

รายละเอียด

สามารถสมัครได้ที่

นางสาวกชพร สอดส่อง

เจ้าหน้าที่รับสมัครนิสิตใหม่

หลักสูตรสันติศึกษา

ระดับปริญญาโท

0824229562

LINE ID : bbour
bottom of page