top of page

หลักสูตรสันติศึกษาขอแสดงความยินดีกับ ดร. วิศวกรสันติภาพ ป้ายแดง 3 ท่าน

หลักสูตรสันติศึกษาจัดสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์จำนวน 3 เรื่อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรสันติศึกษา มีท่านเจ้าคุณ พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. เป็นประธานสอบ ได้ดำเนินการสอบป้องกันพร้อมให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนางานวิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

.

การจัดสอบวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี ขออนุโมทนากับความพากเพียรของวิศวกรสันติภาพทั้งสามท่านพากเพียรพยายามทำวิจัย ได้การลงพื้นที่ศึกษาวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ ภายใต้การดำเนินการวิจัยแบบอริยสัจจ์โมเดล ตามกรอบบันได 9 ขั้น จนนำมาซึ่งคำตอบตามวัตถุประสงค์การวิจัยครบถ้วนสมบูรณ์

.

ความรู้ที่สะกัดจากการศึกษาวิจัยตกผลึกนำลงสู่การเขียนงานกลายเป็นธรรมเจดีย์ที่ฝากผ่าน

.

โอกาสนี้ ในนามหลักสูตรสันติศึกษา นำโดย พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์, ศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ขอแสดงความยินดี กับ ดร. วิศวกรสันติภาพป้ายแดง ทั้ง 3 ท่าน ที่สอบผ่านคณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ป.เอก หลักสูตรสันติศึกษา ผลสอบเกรด A ทั้ง ๓ เล่ม

.

ทั้งนี้ คำแนะนำเพิ่มเติมจากกรรมการสอบคือคำของขวัญล้ำค่าในฐานะกัลยาณมิตร ท่านย่อมแนะนำแต่ประโยชน์ กัลยาณมิตรย่อมชี้แต่ทางสว่าง โชคดีที่มีกัลยาณมิตร

.

ขอให้ ดร. ทุกท่านโชคดีมีความสุขตลอดไป


118 views0 comments
bottom of page