top of page

ศึกษาภาพฝันสันติศึกษา ป.เอก ที่เหล่าบัณฑิตปรารถนาจะเห็นและให้บังเกิด

ศึกษาภาพฝันหลักสูตร ป.เอก สันติศึกษา 5 ปีข้างหน้า ที่เหล่าบัณฑิตปรารถนาจะเห็นและให้บังเกิด


เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์, ศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา กล่าวว่า ภาพฝันหลักสูตร ป.เอก สันติศึกษา 5 ปีข้างหน้าที่เหล่าบัณฑิตปรารถนาจะเห็นและให้บังเกิด

.

ภายใต้กรอบการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของ AUN-QA (ASIAN University Network Quality Assurance) การรับฟังความต้องการของนโยบายภาครัฐตามแผนพัฒนาประเทศ ผู้ใช้บัณฑิต พันธมิตรร่วมลงนาม MoU เพื่อพัฒนานิสิต บัณฑิต และนิสิตอย่างรอบด้านในทุกมิติจึงมีความสำคัญ

.

หลังจากนั้น หลักสูตร จะนำความคาดหวังข้างต้นที่เรียกว่า Expected Learning Outcone ไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดรับกับความคาดหวังของผู้เรียนที่เรียกว่า Programme Learning Outcome โดยที่หลักสูตรได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมารองรับ แล้วนำเอาความคาดหวังมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยทีมงานคณาจารย์ประจำหลักสูตรกลับไปยกร่างหลักสูตรแล้วนำกลับมาให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาอนุมัติ


ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คณะกรรมการอุดมศึกษาได้ปักหมุดเป็นการใหญ่ๆ เอาไว้ ทั้ง 4 ด้าน คือ Knowledge ความรู้ Skill ทักษะ Ethic จริยธรรม และ Charecter บุคลิกลักษณะ จะถูกนำมาสร้าง และออกแบบเพื่อที่จะตอบว่า หลักสูตรปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา อยากจะเห็นผลลัพธ์ ทั้งด้านนั้นอย่างไร จึงจะสามารถขับเน้นหรือสะท้อนตัวตนออกมาอย่างเด่นชัด

.

ด้วยเหตุนี้ ระหว่าง 7-9 กุมภาพันธ์ 2566 จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญในการประมวลคำสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มเฉพาะ ตามที่ได้ดำเนินการกว่า 5 เดือน แล้วเข้าสู่กระบวนการวิพากษ์หลักสูตรในขั้นตอนสุดท้าย ก่อนที่จะเสนอบัณฑิตศึกษา สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และเสนอ สปอว. ให้รับทราบหลักสูตรต่อไป