top of page

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2566

Updated: Jun 24

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท รุ่นที่ 11

เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2566 (ออนไลน์)

วันเสาร์ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น ได้เตรียมตัว เข้าสัมภาษณ์ ในเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามเวลาลำดับของท่าน (กรุณาเพื่อเวลาไว้ด้วย) เข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/4151541555 Meeting ID: 415 154 1555 Passcode: 4554 ทั้งนี้

ควรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ประมาณ 1๐-15 นาที โดยเจ้าหน้าที่จะเชิญเข้าเป็นรายบุคคล

bottom of page