top of page

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษา รุ่นที่ 11

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา รุ่นที่ 11 (ภาคพิเศษ)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประจำปีการศึกษา 2566


ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น ได้ทำการสอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องกระจก อาคารพุทธปัญญา ชั้น 2 วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) ตึก A มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา


แผนที่นำทาง
bottom of page