top of page

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสันติศึกษา รุ่นที่ 8

Updated: Jun 20

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา รุ่นที่ 8 (ภาคพิเศษ)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประจำปีการศึกษา 2566


ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น ได้ทำการสอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2566

เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมาปัญญา ชั้น 4 วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา


แผนที่นำทาง
bottom of page