top of page

นิสิตสันติศึกษามหาจุฬาฯ วิจัยพัฒนานักขายรถมือสอง สามารถปิดการขายโดยพุทธสันติวิธี


เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมสนทนากลุ่มงานวิจัยระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสันติศึกษา มจร รุ่น 5 ภายใต้หัวข้องานวิจัย "การพัฒนาการสื่อสารเพื่อการขายของบุคลากรโดยพุทธสันติศึกษา" วิจัยโดยนางสาวพิมพ์ชญา บุญญชนะ นับว่าเป็นงานวิจัยที่ทรงคุณค่ายิ่ง

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 10 รูป-คนร่วมสะท้อนและรับรองการพัฒนาถือว่าเป็นงานวิจัยเล่มแรกที่มองมิติเกี่ยวกับการขายรถมือสอง โดยมุ่งพัฒนานักขายโดยพุทธสันติวิธีให้สามารถปิดการขายได้อย่างมืออาชีพ โดยยกพระพุทธเจ้าเป็นต้นแบบของการสร้างสัมมาชีพซึ่งการเป็นนักขายจะต้องมีความเป็นกัลยาณมิตรเป็นฐาน มีจักขุมา มีวิสัยทัศน์ในสินค้าที่จะขาย วิธูโร มีความเชี่ยวชาญเข้าใจสินค้าที่จะขาย และนิสสยสัมปันโน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีการบริการที่ดี มีความจริงใจต่อลูกค้า ในนามหลักสูตรสันติศึกษา มจร จึงขออนุโมทนากับผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านในการร่วมสะท้อนและรับรองการพัฒนาต่อไป