top of page

งานวิจัยนิสิต ป.เอก หลักสูตรสันติศึกษาเอื้อต่อการพัฒนาภูมิปัญญาสัมมาชีพชุมชนวัดสารอด

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ. ๒๕๖๖ พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์, ศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มอบหมายให้ พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ, ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา นำนิสิตวิจัยชุดโครงการพัฒนาชุมชนเมืองภายใต้กรอบวรโดยพุทธสันติวิธีที่เลือกพื้นที่วิจัยคือชุมชนวัดสารอด กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ เรื่อง ซึ่งนิสิตแต่ละท่านอยู่ในช่วงขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาในประเด็นที่ตนเองวิจัยอย่างเข้มข้น

.

.

ทั้งนี้ ชาวชุมชนวัดสารอดก็ให้ความร่วมมือด้วยดี ประกอบกับในส่วนของราชการที่สนับสนุนโครงการที่สัมพันธ์กับงานวิจัยได้สนับสนุนและนำโครงการลงมาสู่วัดสารอดในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาของชุมชนวัดสารอดที่มีบริบทเป็นชุมขนเมือง

.

ชุมชนวัดสารอด รวมพลังบวรขับเคลื่อนการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยงานวิจัยของนิสิตหลักสูตรสันติศึกษา จึงนับว่างานวิจัยของหลักสูตรสันติศึกษาตอบโจทย์ความต้องการจำเป็นของชุมชนอย่างยิ่ง ถือว่าเป็นงานวิจัยเพื่อสันติภาพชุมชน ภายใต้แนวคิด สันติภาพลงดิน สันติภาพกินได้

.

ล่าสุดวันนี้ งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาภูมิปัญญาชุมชนเมืองภายใต้กรอบบวรโดยพุทธสันติวิธีของชุมชนวัดสารอด กรุงเทพมหานคร ที่พัฒนาจนได้ KHAI Model แล้วนำมาสู่การพัฒนาภูมิปัญญาชุมชนวัดสารอด

.

ทำให้ประโยชน์ได้เกิดขึ้นแก่ชุมชนอย่างมากมาย เพราะการพัฒนาชุมชนเมืองหัวใจสำคัญของการพัฒนา คือ บวร ที่ร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนแม้แต่การฝึกสัมมาชีพชุมชนด้วยการฝึกอบรมในโครงการภูมิปัญญาสัมมาชีพชุมชน ที่ร่วมมือกันระหว่างหลักสูตรสันติศึกษา สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ มูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) และวัดสารอด

.

การพัฒนาภูมิปัญญาชุมชนวัดสารอดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการกำเนิดเมนูอาหารที่สอดรับกับอัตลักษณ์ของชุมชนวันนี้ คือ


#ขนมบ้าบิ่นกลิ่นไข่

#ขนมบ้าบิ่นฮ่อไข่

#ขนมบ้าบิ่นจี่ไข่


จึงกล่าวได้ว่า 3 เมนูขนมที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการภูมิปัญญาสัมมาชีพชุมชนวัดสารอด ชาวชุมชนวัดสารอดพัฒนาภูมิปัญญาสัมมาชีพด้านขนมให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชน จากไข่บูชาสู่ ขนมบ้าบิ่น 3 รูปแบบ คือ ขนมบ้าบิ่นกลิ่นไข่ ขนมบ้าบิ่นฮ่อไข่ขนมบ้าบิ่นจี่ไข่