top of page

ครอบครัวสันติศึกษาพร้อมบอกเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสันติศึกษา ป.เอก

ขอเชิญครอบครัวสันติศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์อนาคตผู้สนใจเรียนหลักสูตรสันติศึกษา ระดับปริญญาเอก รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต

.

ร่วมบอกภาพอนาคตเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรป.เอก สาขาสันติศึกษา รอบ 5 ปี

.

ทุกคำที่ท่านบอกมีความสำคัญมากเพราะเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ป.เอก สาขาสันติศึกษา มจร รอบ 5 ปี

.

ดังนั้น ถึงเวลาแล้วในรอบ 5 ปี ที่เราจะได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรด้วยเครื่องมือ AUN QA: Asian University Network เพื่อตอบโจทย์ความต้องการการเรียนรู้ของผู้เรียนใน 4 มิติ คือ ด้านความรู้ (Wisdom) ทักษะ (Skill) จริยธรรมคุณธรรม (Ethic) และบุคลิกลักษณะ (Charecter)

ร่วมบอกได้ที่นี่

https://forms.gle/dqHfdstSeDD7mE61A