top of page

กฐินสามัคคี ปี 2565 วัดท่าคอยนาง จังหวัดศรีสะเกษ

Updated: Nov 1, 2022

ตั้งใจสถาปนา "สถาบันสติภาวนาสากล" เพื่อเป็นเรือนเพาะชำนิพพานให้แก่หมู่ชนที่เผชิญหน้ากับความทุกข์ และทุกอย่างกำลังจะสำเร็จเรียบร้อย


จึงขออนุโมทนากับประชุมชมรม และลูกศิษย์ทุกท่าน ที่มีกตัญญูกตเวทิตาธรรมในครูอาจารย์ตลอดมา ขอให้ความตั้งใจของพวกเราในการพัฒนาสถาบันสติภาวนาสากลจงสำเร็จลุล่วง จงทุกประการด้วยเทอญฯรูปภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก

21 views0 comments